Posts Tagged ‘kosmologia’

Seria „ARGUMENTY ZA WIARĄ” ma na celu pokazanie, że chrześcijaństwo i ogólnie wiara w Boga nie jest czymś co wymaga całkowitego wyłączenia myślenia. Cykl ten może nie da niezbitego 100% dowodu na istnienie Boga (nie taki jest jego cel), lecz powinien sprawić, aby przynajmniej niektóre osoby niewierzące zmieniły swoją postawę z bezmyślnego wyśmiewania chrześcijaństwa w założenie, że „być może coś w tym jest”. Z kolei osoby już wierzące być może wzmocnią swoją wiarę po kolejnych wpisach z tej serii.

bigbang

Wielki Wybuch (z angielskiego Big Bang), początek czasu, przestrzeni i materii tworzącej wszechświat. Istnienie Wielkiego Wybuchu jako pierwszy postulował w 1947 G. Gamow. Podstawę idei Wielkiego Wybuchu stanowił model rozszerzającego się wszechświata opracowany w 1920 przez A.A. Friedmana. Obecnie Wielki Wybuch jest powszechnie akceptowaną, choć ciągle udoskonalaną hipotezą kosmogoniczną. Jednym z ojców teorii Big-Bang był belgijsi ksiądz i fizyk – Georges-Henri Lemaître.

Przed powstaniem teorii Wielkiego Wybuchu obowiązywał powszechnie uznawany pogląd, że Wszechświat jest niezmiennym i nieporuszającym się układem galaktyk. Uważano, że kosmos (materia, przestrzeń i czas) jest wieczny, bez początku. Pogląd ten wyrażał także Albert Einstein, któremu to podobnie jak Arthurowi Eddingtonowi nie podobało się to, że wszechświat może mieć początek.

Współcześnie obserwacje przemawiające za prawdziwością modelu Wielkiego Wybuchu to: zjawisko ucieczki galaktyk, istnienie promieniowania tła, łącznie z mierzonymi ostatnio jego nierównomiernościami. Przemawia także za tą teorią udane wyjaśnienie procentowego udziału lekkich pierwiastków (H, He, Li) w składzie Wszechświata i zgodność modelu z innymi teoriami, w tym z ogólną teorią względności.

To co ważne dla chrześcijan, to to, czy teoria Big-Bang jest sprzeczna z Biblią? Jeżeli spojrzymy na dwie główne cechy Wielkiego Wybuchu, czyli to, że materia, przestrzeń  i czas miały swój początek, jak i fakt rozszerzania się wszechświata, to zobaczymy szybko, że Pismo Święte nie tylko nie przeczy tej teorii, lecz wręcz ją wspiera.

WSZECHŚWIAT I CZAS MAJĄ POCZĄTEK

Pierwsza fundamentalna zasada teorii Big-Bang mówi nam, że cała przestrzeń, czas i materia miały swój początek. Biblia mówi nam to samo. Spójrz na poniższe fragmenty:

Kolosan 1:15-17

On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

Jan 17:24

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Efezjan 1:4

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

1Piotr 1:20

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was.

1Tymoteusz 1:9

On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami (before the beginning of time – King James Version).

Tytus 1:2

Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, [posłany do szerzenia] wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami (before the beginning of time – King James Version) prawdomówny Bóg (…) do Tytusa.

Przysłów 8:22-31

22 Pan mnie stworzył, swe arcydzieło,
jako początek swej mocy, od dawna,
23 od wieków jestem stworzona,
od początku, nim ziemia powstała.
24 Przed oceanem istnieć zaczęłam,
przed źródłami pełnymi wody;
25 zanim góry zostały założone,
przed pagórkami zaczęłam istnieć;
26 nim ziemię i pola uczynił
– początek pyłu na ziemi.
27 Gdy niebo umacniał, z Nim byłam,
gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,
28 gdy w górze utwierdzał obłoki,
gdy źródła wielkiej otchłani umacniał,
29 gdy morzu stawiał granice,
by wody z brzegów nie wyszły,
gdy kreślił fundamenty pod ziemię.
30 Ja byłam przy Nim mistrzynią,
rozkoszą Jego dzień po dniu,
cały czas igrając przed Nim,
31 igrając na okręgu ziemi,
znajdując radość przy synach ludzkich.

1Koryntians 2:6-7

A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. 7 Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami (before time bagan – King James Version) przeznaczył ku chwale naszej.

Genesis 1:1

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

Na podstawie tych kilku fragmentów, widać wyraźnie, że wg Pisma Świętego wszechświat miał swój początek. Dodatkowo, Biblia opisuje Boga jako Istotę będącą poza czasem, przestrzenią i materią (często opisaną jako istota „przed” wszystkimi rzeczami). Porównaj teraz tą wizję Boga z mitami pogańskimi, gdzie ich bóstwa zawsze były nierozerwalnie związane z naturą. Stanowiły personifikację czy uosobienie czy to ciał niebieskich czy procesów natury. My dzisiaj wiemy, że księżyc czy Słońce nie są bogami. Dla ludzi starożytności były to bóstwa, którym należy się cześć i których należy się bać. Tylko ci nieliczni Żydzi – dużo mniej rozwinięci pod względem ekonomicznym, militarnym czy artystycznym – wiedzieli, że nie są to żadni bogowie.

Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem [Pwt 4:19]

WSZECHŚWIAT MA SWÓJ POCZĄTEK W WYDARZENIU EKSPANSJI, KTÓRA TO TRWA DO DNIA DZISIEJSZEGO

# Biblia mówi, że Bóg dał początek dla wszechświata w wydarzeniu ekspansji mającej miejsce w przeszłości:

Izajasz 42:5

Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą.

Izajasz 44:24

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: «Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną?

Izajasz 45:12

To Ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka, Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom.

# Biblia mówi nam, że ta ekspansja trwa nadal:

Hiob 9:8

On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach;

Psalm 104:2

Odziewasz się światłem jak szatą, rozpościerasz niebiosa jak zasłonę

Izajasz 40:22

Ten, który zasiada nad kręgiem ziemi i nad jej mieszkańcami, podobnymi do szarańczy; który rozpościera niebiosa jak tkaninę i rozpina je do mieszkania jak namiot.

Zaskakującą rzeczą jest, że Biblia w opisach ekspansji wszechświata używa zarówno czasu przeszłego, jak i teraźniejszego. Dopiero 20-wieczna nauka (mocno wzbraniając się) ukazała nam, że kosmos rzeczywiście był i jest poddany ekspansji, która to trwa do dzisiaj. Natchnieni autorzy Pisma Świętego wiedzieli to juz 2500-3000 lat temu.

http://www.str.org/articles/the-%E2%80%9Cbig-bang%E2%80%9D-as-an-act-of-god#.U_Np8mOPZF-

————————-

O tym, że teoria Big-Bang nie jest problemem dla teistów, a może być nim dla ateistów, można się przekonać przyglądając się wypowiedziom wielu niewierzących naukowców. Robert Jastrow (agnostyk) – amerykański astronom, fizyk i kosmolog, będący kluczowym naukowcem NASA i założycielem NASA’s Goddard Institute for Space Studies – w swojej książce  „God and the Astronomers” wspomniał o kilku poważnych uczonych mających problem z teorią Wielkiego Wybuchu:

# Sir Arthur Eddington, Astronom – „Pojęcie początku jest odrażające dla mnie… Po prostu nie wierzę, że obecny stan rzeczy zaczął się od wybuchu.. rozszerzający się wszechświat jest niedorzeczny… nadzwyczajny… sprawia że odczuwam chłód”.

# Walter Nernst, Niemiecki chemik – „Zaprzeczenie nieskończoności upływu czasu, byłoby zdradą samych podstaw nauki”.

# Philip Morrison, M.I.T. – „Jest mi ciężko zaakceptować teorię Big-Bang. Chciałbym ją odrzucić, lecz muszą zaakceptować fakty”.

# Allan Sandage, Palomar Observatory – „To jest tak dziwna konkluzja… to nie może być prawda”.

Nawet sama nazwa „Big-Bang”, która to została pierwszy raz użyta przez Freda Hoyla w 1950 roku, była próbą wyśmiania tej dziwacznej idei, że nasz wszechświat nie jest wieczny, lecz miał początek. Hoyle zaproponował swoją własną teorię Steady State Theory, która miała na celu ominąć absolutny początek kosmosu, lecz po jakimś czasie świat nauki ją odrzucił.

Należy tutaj także wspomnieć o Albercie Einsteinie. Uważał on, tak jak i wielu innych naukowców w tamtych czasach, że wszechświat jest zarówno statyczny, jak i wieczny. Kiedy uczony ten tworzył swoją teorię względności, zauważył on, że teoria ta wskazywała na rozszerzający się wszechświat (nie statyczny). Fizyk ten nie mógł w to uwierzyć i dlatego wprowadził w swoje wzory tzw. stałą kosmologiczną, aby zmienić swój model, który dzięki tej stałej mógł wskazywać na stateczny i wieczny kosmos. Potem (dzięki matematykowi rosyjskiemu Alexandrowi Friedmannowi) okazało się, że początkowo Einstein miał rację. Wprowadzenie stałej kosmologicznej Einstein w rozmowie z Georgem Gamovem określił jako „największą gafę swojego życia”. (George Gamow, My World Line, 1970)

INNE WYPOWIEDZI O ODBICIU BIG-BANG W GENESIS (ang)

# Arno Penzias –  laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie mikrofalowowego promieniowania tła (jedna z ważniejszych obserwacji potwierdzających teorię Big-Bang):

“I invite you to examine the snapshot provided by half a century’s worth of astrophysical data and see what the pieces of the universe actually look like…In order to achieve consistency with our observations we must…assume not only creation of matter and energy out of nothing, but creation of space and time as well. The best data we have are exactly what I would have predicted had I nothing to go on but the five books of Moses, the Psalms, the Bible as a whole.”

# Robert Wilson (noblista) – współodkrywca razem z Penziasem:

“Certainly there was something that set it off. Certainly, if you’re religious, I can’t think of a better theory of the origin of the universe to match with Genesis.”

# George Smoot – Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie zgodności mikrofalowego promieniowania tła z modelem ciała doskonale czarnego i obserwację anizotropii tegoż promieniowania:

“There is no doubt that a parallel exists between the Big Bang as an event and the Christian notion of creation from nothing.”

# Robert Jastrow – Robert Jastrow (agnostyk) – amerykański astronom, fizyk i kosmolog, będący kluczowym naukowcem NASA i założycielem NASA’s Goddard Institute for Space Studies:

„Now we see how the astronomical evidence leads to a biblical view of the origin of the world. The details differ, but the essential elements in the astronomical and biblical accounts of Genesis are the same: the chain of events leading to man commenced suddenly and sharply at a definite moment in time, in a flash of light and energy”.

http://crossexamined.org/does-god-exist/#toggle-id-4

———————

Stephen Hawking w 2012 roku na Konferencji (a dokładnie tuż przed nią) w Cambridge z okazji swoich 70 urodzin powiedział:

„Punkt w którym stworzenie miało swój początek byłby miejscem, w którym nauka się załamuje. Jedyne co wówczas pozostaje to odwołanie się do religii i ręki Boga”.

Naukowcy początkowo starali się obalić teorię Big-Bang. Po tym jak kolejne obserwacje potwierdzały jej prawdziwość zaczęły pojawiać się inne modele, które z jednej strony obejmowały by nasz wszechświat z jego początkiem, a z drugiej strony pokazałyby, że jest on tylko jednym z nieskończenie wielu wszechświatów pojawiających się jeden po drugim. Mówi o tym „oscylujący model wszechświata”. Zakłada on, że nasz kosmos jest jednym z wielu rozszerzających się i następnie zapadających się wszechświatów.

W 2003 roku kosmolodzy Vilenkin, Guth i Borde udowodnili jednak, że każdy wszechświat w którym następuje stan kosmicznej ekspansji nie może być nieskończony w przeszłość, lecz musi mieć absolutny początek. Vilenkin, ateista i Profesor Fizyki i Dyrektor Instytutu Kosmologii na Tufts University stwierdził: „kosmolodzy nie mogą dłużej kryć się za możliwością wszechświata wiecznego w przeszłość (ang. past-eternal). Nie ma ucieczki – muszą oni zmierzyć się z problemem kosmicznego początku”.(Many Worlds in One: The Search for Other Universes. New York: Hill and Wang, 2006. p. 176) Vilenkin mówi tutaj o jakimkolwiek modelu zawierającym wiele wszechświatów w których występuje proces ekspansji.

Na wyżej wspomnianej konferencji „urodzinowej” Hawkinga, Vilenkin przedstawił swój nowy artykuł o dwóch nowych modelach alternatywnych, które miano nadzieję, że ominą początek wszechświata/wieloświata. Okazało się jednak, że nawet te modele nie omijają początku. Wg Vilenkina: „Wszystkie dowody, które obecnie posiadamy wskazują, że wszechświat miał początek”.

Dla Hawkinga – jak żartowano – musiał być to najgorszy prezent urodzinowy jaki kiedykolwiek otrzymał. Od 1988 roku, kiedy to napisał swój Best-seller „Krótka historia czasu”, odsunął się od idei, że kosmos może wymagać Stwórcy. W swojej mowie tuż przed konferencją, Hawking podkreślił, że „jeżeli wszechświat ma początek, to trzeba by odwoływać się do Boga”. Vilenkin, niedługo później podczas konferencji stwierdza, że dowody jakie obecnie posiadamy wskazują coraz mocniej na niemożliwość ominięcia początku przez żaden model.

http://powertochange.com/blogposts/2012/04/17/the-worst-birthday-present-ever/

Seria “ARGUMENTY ZA WIARĄ” ma na celu pokazanie, że chrześcijaństwo i ogólnie wiara w Boga nie jest czymś co wymaga całkowitego wyłączenia myślenia. Cykl ten może nie da niezbitego 100% dowodu na istnienie Boga (nie taki jest jego cel), lecz powinien sprawić, aby przynajmniej niektóre osoby niewierzące zmieniły swoją postawę z bezmyślnego wyśmiewania chrześcijaństwa w założenie, że “być może coś w tym jest”. Z kolei osoby już wierzące być może wzmocnią swoją wiarę po kolejnych wpisach z tej serii.

universe-wallpaper-1920x1080-1109029

PYTANIE: JAKI MASZ DOWÓD NA ISTNIENIE BOGA?

Chrześcijanin: Myślę, że sam kosmos jest dowodem na istnienie Boga. Pomyśl o tych wszystkich miliardach galaktyk, gwiazd, planet i księżyców. Skąd się one wzięły? Filozofowie i myśliciele na przestrzeni wieków zawęzili możliwe odpowiedzi do trzech opcji:

1 Kosmos jest wieczny – i jeżeli tak w istocie jest, to nie ma żadnej potrzeby, aby jakiś stwórca miał istnieć, ponieważ wszechświat po prostu zawsze istniał.

2. Kosmos stworzył sam siebie – ponownie nie ma żadnej potrzeby dla Boga. Wszechświat stworzył sam siebie.

3. Kosmos został stworzony przez kogoś lub coś istniejącego poza nim.

Rozważmy teraz, która możliwość jest najbardziej rozsądnym wyjaśnieniem. Pierwsza opcja, że kosmos jest wieczny, została odrzucona przez środowisko naukowców. Dlaczego? Astronomowie wskazują na takie rzeczy jak mikrofalowe promieniowanie tła, ruch galaktyk oddalających się od siebie (tzw. redshift), drugie prawo termodynamiki i inne dowody, które doprowadziły ich do wniosku, że nasz wszechświat miał początek. To w dużym stopniu eliminuje opcje nr 1*. Druga możliwość, że kosmos sam siebie stworzył, jest filozoficznie niemożliwa – a z logicznego punktu widzenia absurdalna. Zanim kosmos zaczął istnieć, to nie miał możliwości stworzenia siebie czy czegokolwiek. Nie miał żadnych możliwości. Tak więc opcje nr jeden i dwa mogą być odrzucone na czysto naukowym i filozoficznym polu. Opcja trzecia, że coś bądź ktoś z poza wszechświata stworzyło go, jest opcją, na którą zarówno rozum, jak i dowód wskazują.

Sceptyk: Ok. Jeśli jednak kosmos wymaga stwórcy, wtedy jednak i Bóg wymaga go. Kto stworzył Boga?

Chrześcijanin: Nikt nie stworzył Boga. W odróżnieniu od skończonego wszechświata (wszechświat, który zaczął istnieć), który wymaga stwórcy, Bóg go nie wymaga.

Sceptyk: A to niby dlaczego?

Chrześcijanin: Ponieważ On jest wieczny. Ktoś, kto istniałby wiecznie nie potrzebowałby stwórcy, lub czegoś co dałoby mu istnienie. Kosmos jednak to zupełnie inna bajka. Jak naukowe dowody pokazują, wszechświat nie istniał wiecznie. Wszystko, co ma początek wymaga z kolei przyczyny bądź stwórcy. Rzeczy nie pojawiają się od tak po prostu. Nic nie wytworzy czegoś.

Sceptyk: Ty naprawdę wierzysz, że Bóg istniał od zawsze?

Chrześcinanin: Tak.

Sceptyk: Niemożliwe!

Chrześcijanin: Cóż, zanim tak wyśmiejesz pomysł, że Bóg jest wieczny, zwróć na coś uwagę: Coś musiało istnieć wiecznie. Pojmujesz to?

Sceptyk: Dlaczego?

Chrześcijanin: Tylko pomyśl: jeśli nic nie może wytworzyć czegoś, a mimo to coś istnieje obecnie, to z konieczności coś musiało istnieć wiecznie, aby być powodem istnienia tego „coś” istniejącego dzisiaj. Pomyśl o tym w ten sposób:

1. Jeśli kiedykolwiek był czas, kiedy absolutnie nic nie istniało, to i dzisiaj nic by nie istniało.

2. Coś istnieje dzisiaj.

3. Tak więc, nigdy nie było sytuacji, kiedy absolutnie nic nie istniało.

Tak więc, co do pytania, Kto stworzył Boga? Nikt. Coś musi być wieczne. Wszechświat (materia, energia, przestrzeń i czas) nie jest wieczny. Tak więc twierdzenie, że przyczyna istnienia wszechświata – którą nazywamy Bogiem – jest wieczna, jest jak najbardziej rozsądne, a nawet konieczne.

Sceptyk: Słyszę co mówisz, lecz wciąż mam ogromy problem, aby wierzyć w Boga, którego nie mogę widzieć.

Chrześcijanin: Rozumiem. Pozwól, że pomogę Tobie poprzez analogię. Kiedy widzisz obraz, jaki dowód potrzebujesz, aby założyć, ze malarz istnieje? Nic poza obrazem. Sam obraz może być dowodem jego istnienia. Nie musisz widzieć malarza, aby wierzyć w jego/jej istnienie. Obraz jest wystarczającą przesłanką. Nie byłoby go, gdyby malarz nie istniał. Podobnie sprawa wygląda z Bogiem. Wszechświat sam w sobie, może być wystarczającą przesłanką za istnieniem Boga, zwłaszcza wszechświat mający początek.

* Istnieje możliwość, że nasz wszechświat jest jednym z wielu, być może nieskończenie wielu wszechświatów (tzw. multiverse – wieloświat), które istniały od zawsze. Taką opcję wybierają zazwyczaj osoby niewierzące. Problem jednak z tym jest taki, że jak dotąd, to co wiemy na pewno, to to, że istnieje nasz wszechświat i że miał swój początek (ok. 13,7 mld lat temu). O innych wszechświatach nie wiemy nic – i jeżeli w ogóle istnieją/istniały – to najprawdopodobniej się nigdy nie dowiemy, ze względu na brak możliwości jakiejkolwiek obserwacji.

http://www.alwaysbeready.com/